Specjaliści

Głównym celem pracy zespołu specjalistów jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi. Do zadań zespołu należy w szczególności:
• ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;
• określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji w przypadku uczniów.

Zespół opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub plan działań wspierających dla ucznia posiadającego opinię psychologiczną. Plan działań wspierających będzie również przygotowany dla ucznia, który został zdiagnozowany i zakwalifikowany do różnych form pomocy przez nauczycieli czy szkolnych specjalistów. Zespół prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia, dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Nasza szkoła bierze udział w programach: