Procedury udostępniania podręczników

PROCEDURY UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW

DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH, DRUGICH i CZWARTYCH

w Szkole Podstawowej Nr 355 

 stanowią integralną część z regulaminem biblioteki

Szkoły Podstawowej nr 355 w Warszawie

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tj. z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zm. (ostatnia zmiana: Dz. U. z 2014 r., poz. 811) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, Dz. U. z 2014 r., poz. 902.

  1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w klasie pierwszej, drugiej i czwartej.
  2. Podręczniki udostępniane uczniom nieodpłatnie do użytkowania są własnością szkoły.
  3. Według zaleceń MEN mają być one użytkowane przez co najmniej 3 lata szkolne.
  4. Każdy egzemplarz podręcznika jest wpisany do inwentarza biblioteki, ma nadany numer oraz jest opatrzony pieczątką biblioteki szkolnej.
  5. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi; są opatrzone pieczątką biblioteki.
  6. Biblioteka szkolna wypożycza uczniom poszczególne części podręcznika wg następujących zasad:

a)     rodzic jest zobowiązany własnoręcznym podpisem potwierdzić odbiór każdej części podręcznika (załącznik nr 1 – kartoteka wypożyczeń podręczników szkolnych dla klas 1, 2, 4);

b)    rodzic, odbierając komplet podręczników, potwierdza podpisem zapoznanie się z obowiązującymi procedurami i ich akceptowanie (załącznik nr 2);

c)     podręczniki należy obłożyć w okładkę, aby nie uległy  zniszczeniu w trakcie użytkowania;

d)    płyta CD stanowi integralną część podręcznika i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem; podręcznik bez płyty CD traktowany jest jako uszkodzony;

e)     kolejną część podręcznika uczeń otrzymuje dopiero po zwróceniu części poprzedniej;

f)      podręczniki powinny być zwrócone w niezniszczonym stanie;

g)     w przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika rodzic powinien zwrócić jego równowartość na wskazane konto:

¨rachunek dochodów  MEN  obsługiwany przez NBP Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik, klasa….., część ….” (podając numer części), wpłacając:

- kwotę 4,34 zł za każdą część „Naszego elementarza” do klasy 1,

- kwotę 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza  szkoła” do klasy 2.

Wydzielony rachunek dochodów Szkoły Podstawowej nr 355 , numer rachunku: 85103015080000000551092011. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik, klasa….., tytuł podręcznika….” , wpłacając:

- kwotę 24,75 zł za podręcznik do języka angielskiego „Tiger 1”

do klasy 1,

- kwotę 24,75 za podręcznik do języka angielskiego „Tiger 2”

do klasy 2,

- kwotę 15,40 zł za podręcznik do języka polskiego „Między nami”

do klasy 4,

- kwotę 15,40 zł za podręcznik do historii „Wczoraj i dziś” do

klasy 4,

- kwotę 15,40 zł za podręcznik do przyrody „ Tajemnice przyrody” do klasy 4,

- kwotę 15,40 zł za podręcznik do muzyki „Lekcja muzyki” do   klasy 4,

- kwotę 15,40 zł za podręcznik do zajęć technicznych „Jak to działa?” do klasy 4,

- kwotę 15,40 zł za podręcznik do zajęć komputerowych „Lubię to!” do klasy 4,

- kwotę 15,40 zł za podręcznik do języka angielskiego „Steps Forward. Students book 1″”do klasy 4,

- kwotę 15,40 zł za podręcznik do matematyki „Matematyka z kluczem. Część.1” do klasy 4,

- kwotę 15,40 zł za podręcznik do matematyki „Matematyka z kluczem. Część 2” do klasy 4,

- kwotę 15,40 zł za zbiór zadań do matematyki „Matematyka z kluczem. Zbiór zadań” do klasy 4,

- kwotę 15,40 zł za „Atlas historyczny”

Po dokonaniu wpłaty należy przynieść do biblioteki jej dowód.

h) wszystkie wypożyczone podręczniki muszą być zwrócone do biblioteki szkolnej najpóźniej na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.7

Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w Szkole Podstawowej nr 355, zobowiązany jest oddać otrzymany wcześniej komplet podręczników.

Nasza szkoła bierze udział w programach: